19 апр. 2019

Редовно годишно Общо събрание на акционерите

0 Comment

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, което ще проведе на 22.05.2019г. от 10:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред:

 1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.
 2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.
 3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.
 4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.
 5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018г.
 7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.
 8. Преизбиране на Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ.
 9. Преизбиране на Боян Николов Икономов за член на Съвета на директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ.
 10. Преизбиране на Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ.
 11. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ с другите двама членове на Съвета на директорите. ОСА оправомощава Изпълнителния член на Съвета на Директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ с Председателя на Съвета на директорите.
 12. Разни.

Поканата, материалите и други документи във връзка с Общото събрание на акционерите са налични тук.

[top]