23 май 2019

Решения на Общо събрание на акционерите проведено на 22 май 2019г.

0 Comment

На редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ /Дружеството/, проведено на 22.05.2019 година, бяха приети следните решения, които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 7 от Регламент № 596/2014г. и чл. 27 от Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:

 Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на Директорите, годишния финансов отчет на Дружеството, доклада на регистрирания одитор, както и отчетите на Директора за връзка с инвеститорите и Одитния комитет за 2018г.

Всички членове на Съвета на Директорите бяха освободени от отговорност за дейността си през 2018 година и бяха преизбрани за членове на Съвета на Директорите за петгодишен срок

„АФА“ ООД бе избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

За обстоятелства, които подлежат на вписване в Търговския регистър, Дружеството ще предприеме действия за надлежното им вписване.

Протокола от Общото събрание на акционерите може да намерите тук.

[top]