31 май 2019

Вписано в Търговски регистър преизбирането на членовете на Съвета на директорите

0 Comment

На 31.05.2019 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е вписано преизбирането на Костадин Тодоров Петков, Боян Николов Икономов и Станислава Антонова Куюмджиева за членове на Съвета на Директорите, съгласно решение взето от Общото събрание на акционерите на “И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, проведено на 22.05.2019г.

[top]