19 авг. 2019

Решения на Общо събрание на акционерите проведено на 19 август 2019г.

0 Comment

На извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ /Дружеството/, проведено на 19.08.2019 година, не бе гласувана единствената точка в дневния ред поради получено на 16.08.2019 на писмо с изх. № РГ-05-1330-14 от Комисията за финансов надзор, с което е изпратено Решение № 966-ДСИЦ от 16.08.2019г. на г-жа Мария Филипова– зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ за налагане на принудителна административна мярка на Дружеството да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 19.08.2019г. точка 1 от дневния ред на поканата за свикване на ОСА.

Уведомлението за налагане на принудителната административна мярка и протокола от ОСА може да намерите тук.

[top]