23 окт. 2019

Публикуван отчет за деветмесечието на 2019г.

0 Comment

„И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ представи отчет за деветмесечието на 2019г. и информация за финансовия резултат на Дружеството.

По неодитирани данни към 30.09.2019г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 321 хиляди лева.

Финансовия отчет може да бъде изтеглен тук.

[top]