28 ян. 2020

Публикуван финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019г.

0 Comment

„И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ представи отчет за четвъртото тримесечие на 2019г. и информация за финансовия резултат на Дружеството.

По неодитирани данни към 31.12.2019г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 2516 хиляди лева.

Финансовият отчет може да бъде изтеглен тук.

[top]