28 апр. 2020

Публикуван финансов отчет за първото тримесечие на 2020г.

0 Comment

„И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ представи отчет за първото тримесечие на 2020г. и информация за финансовия резултат на Дружеството.

По неодитирани данни към 31.03.2020г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 125 хиляди лева.

Финансовият отчет може да бъде изтеглен тук.

[top]