21 май 2020

Редовно годишно Общо събрание на акционерите

0 Comment

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, което ще проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл.115, ал.8 от ЗППЦК на 24.06.2020г. от 16:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред:

  1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
  2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
  3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.
  4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
  5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
  6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г.;
  7. Избор (подновяване на ангажимента на „АФА“ ООД) на регистриран одитор на дружеството за 2020г.;
  8. Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.;
  9. Вземане на решение за изменения в Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ;
  10. Разни.

Поканата, материалите и други документи във връзка с Общото събрание на акционерите са налични тук.

[top]