02 сеп. 2020

Продажба на имоти и пълно предсрочно погасяване на облигационен заем

0 Comment

На 02.09.2020г. „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ (Дружеството) подписа окончателен договор за продажба на недвижимите имоти, собственост на Дружеството в гр. София. Продажната цена на имотите е в размер на 5 100 000 евро, без ДДС. Цената се плаща въз основа на сключен договор по чл. 25а ЗННД, между Купувача, Продавача и нотариус, по специална банкова сметка под условие на нотариуса, при условия каквито Страните са договорили с нотариуса.

Въз основа на постъпило обосновано предложение от обслужващото дружество и във връзка с направената продажба Съветът на директорите на Дружеството е взело решение “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ да упражни своето право за пълно предсрочно погасяване на облигационния заем на 11.09.2020г. (главница в размер на 1,156,000.00 евро и лихва в размер на 1,009,089.22 евро, който облигационен заем е получен от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ по емисия облигации с ISIN код: BG2100002125, но само при условие, че сумата от гореописаната продажба на недвижим имот е постъпила по банкова сметка на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ в срок. Във връзка с планираното предсрочно погасяване Дружеството е уведомило БФБ-София АД да спре търговията с облигациите със същия ISIN код и с борсов код: 5ERB.

[top]