29 окт. 2020

Прекратяване на договора с обслужващото дружество

0 Comment

На 29.10.2020г “И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ и „Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани “ЕООД (БАМК) подписаха споразумение, съгласно което:

  • считано от 1.11.2020г. БАМК предава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ счетоводната документация и няма да отговаря за воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция;
  • считано от 1.11.2020г. до 8.12.2020г. БАМК ще извършва само неотложна дейност по обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения, съответно обслужването на придобитите вземания за “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ при изрично поискване от “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, като на 8.12.2020г. БАМК ще преустанови всяка дейност като обслужващо дружество и ще предаде на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ всички находящи се у него документи на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;
  • Страните потвърждават, че не си дължат и няма да си дължат нищо по Договора за обслужващо дружество и неговото прекратяване и същият престава да действа изцяло, считано от 8.12.2020г.

“И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ ще свика ОС на акционерите за одобряване на споразумението и избор на ново обслужващо дружество до 8.12.2020г., като съгласно ЗДСИЦ ще поиска и одобрение на новото обслужващо дружество от Комисията за Финансов Надзор.

[top]