05 ное. 2020

Назначаване на прокурист и промяна в начина на представляване на дружеството

0 Comment

Г-н Румен Цонков бе вписан като прокурист на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Считано от 05.11.2020, дружеството се представлява от само заедно от изпълнителния директор и прокуриста.

[top]