06 ное. 2020

Извънредно общо събрание на акционерите

0 Comment

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115, ал. 8 ЗППЦК, на 08.12.2020г. от 16 часа (час на събитието в координирано универсално време: 16:00 ч. UTC+2), при следния Дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Освобождаване длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и срока, за който същите са дължими

Точка 2: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет и назначаване на нови членове на Одитния комитет

Точка 3: Одобряване на Споразумение от 29.10.2020г. за прекратяване по взаимно съгласие на договорните отношения с обслужващото дружество „БЪЛГЕРИЪН АМЕРИКЪН МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 202796256

Точка 4: Избор и назначаване на ново обслужващо дружество и вземане на решение за сключване на договор със същото. Овластяване представляващия дружеството да сключи договор с новоизбраното обслужващо дружество

Точка 5: Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Точка 6: Приемане на изменения в Устава на дружеството

Поканата, материалите и други документи във връзка с Общото събрание на акционерите са налични тук.

[top]