13 авг. 2021

Получено съобщение по чл. 36, ал. 1, т. 3 от Наредба 13 – Търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт” АД , гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 343 593 броя акции от капитала на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4.70 лева.

0 Comment

1. Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК относно търгово предложение по чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик „Велграф Асет Мениджмънт” АД за закупуване на акциите на останалите акционери на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

2. Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции на акционерите в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ.

Можете да намерите подробна информация по темата тук.

[top]