Дейност

И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е основано през 2006г. Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

И Ар Джи Капитал-3 е регистрирано за търговия на неофициалния пазар на БФБ с борсов код 5ER (стар борсов код ERGC3). Дружеството има широк кръг акционери – институционални инвеститори и частни лица.

И Ар Джи Капитал- 3 е третото от серия акционерни дружества със специална инвестиционна цел, основани от Българо-американския инвестиционен фонд. 

Важни контрагенти на И Ар Джи Капитал- 3 са:

“ Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ” ЕООД – обслужващо дружество;

“Обединена българска банка” АД – банка-депозитар;

„Алианц Банк България“ АД – банка довереник на облигационерите по втора емисия корпоративна облигация;

“БДО България” ООД – одитор;

„ИНВЕСТОР.БГ“АД – Дружеството има сключен договор с „ИНВЕСТОР.БГ“ АД в качеството му на медия по смисъла на чл. 43а от Наредба 2 от 17.09.2003г. Електроният адрес на медията е http://www.investor.bg/bulletin/.

И Ар Джи Капитал– 3 е публично дружество и редовно се отчита пред Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД. Периодичните финансови отчети и друга съществена информация могат да се получат от техните електронни страници или от директора за връзки с инвеститорите на дружеството.