Управление

Дружеството има едностепенна система на управление с трима члена на Съвета на директорите, един, от които е независим.