25 авг. 2020

Публикация на протокол от общо събрание на облигационерите

0 Comment

Протоколът от Общо събрание на облигационерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ по емисия облигации с ISIN код: BG2100002125, проведено на 25.08.2020 г. е наличен тук.

В изпълнение на изискването на чл. 100ц ал. 2 ЗППЦК, с настоящата публикация и приложения към нея протокол, също така, известявамe за взето решение за даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, проведено на 25.08.2020г., за пълно предсрочно погасяване на облигационния заем по емисия корпоративни облигации, издадени от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 по всяко време по инициатива на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

[top]