17 дек. 2020

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК 17.12.2020

0 Comment

Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 16.12.2020 г. ПОК „ Доверие ” АД с ЕИК: 831190986 чрез управляваните “Доброволен Пенсионен Фонд Доверие” и  “Универсален Пенсионен Фонд Доверие” се разпорежда с акции от капитала на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, с което участието в капитала на дружеството се променя .
За промяната в дяловото си  участие ПОК „Доверие“ е изпратило уведомително писмо до „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ., писмото е получено на 16.12.2020г.

Повече информация можете да намерите тук
[top]