Корпоративно Управление

И Ар Джи Капитал-3 има програма за добро кропоративно управление, която е предоставена на Комисия за финансов надзор. Целта на програмата е да предоставя достъп до информация и равнопоставеност на акционерите.